miércoles, 13 de enero de 2010

TESTIMONIOS QUECHUAS

QHOYAS LLANK’AY

Potosí Oruro ladospi, ninku, tian ashqa qhoyas. Chay qhoyasmantataj orqhonku llank’ajkuna imaymana mineralesta: qorita, qolqeta, istañuta, titita, waj mineralesta ima. Casi tukuy chay mineralesta apachinku waj llajtasman, chaypi maquinasta, autosta tukuy ima vendenasta ruanankupaj. Chaymanta, mineralesninchejta ruasqallataña apachimuwanchejtaj vendewanchejtaj. Uj imata rantikunchej chayqa, ichapis mineralesninchejmanta ruasqa kanman.

Chayjina qhoyastaj tukuy ladospi tian. Tian yungaspi, altiplanopi, kallantaj ancha pataspi, casi rit’is ukhupi, chaypi.

Qhoya llank’ajkunataj manchayta ñak’arikunku, nin. Sapa p’unchay qhoya ukhuman yaykunanku tian, uj kutistaj tutaqa llank’amullankutaj.

Ajinasta willawanchej uj runa pichus unayta llank’arqa uj qhoyapi:

"Noqa llank’arqani uj jatun qhoya ukhupi; chaypi qanchis watata llank’arqani. Llank’ay qallarisparaj, yuyarini uj kuti may chhika mancharikusqaymanta. Uj runawan karqayku, q’ala laqha karqa chay ukhupi, ñak’ayta k’anchanasniykuwan rikusarqayku. Ñataj yakusta "k’aj k’aj" chakisniykuwan sonachispa, ñataj uj ch’in ch’inllapi, jatun qhoyasninta purisarqayku. Chanta, jina purispataj, "qoooooo!" nispa sinchita sonachikusqa, qhon qhonjina. Lank’ay masiyman manchay manchisqaymanta wawajinalla k’askaykuchikuni, "qhartatatatatata" qharkatispa ari, "Ima kanman chay manchay!" nispa ari. Jawamantaj llojsimuspaña, "Carajo!" nerqani, "Manaña qhoya ukhupi trabajasajñachu! Kunitallan mitayta mañarikapusaj, llojsimusajtaj, carajo!" Casipuni qhoya llank’aymanta llojsipuni ari. Chay ñaupajtataj, manaraj mitayta mañakojteyqa, willawarqanku chay jatun sonakusqa uj carro waj tunnel pata ladopi pasasasqanta. Chayllamantamá noqaqa mancharikorqani!

Waj kutistaj, mana qhasillasllamanta mancharikuykuchari. Ancha phutiyta chay qhoyas ukhupeqa. Uj kallapu urmaykuwasunman, tojos phaskarikunman, samanayku wayra ujpi mana kapuwasunmanchu, uj t’oqoman mitk’asunman, uj wiñay wiñay chinkanapi chinkasunman, ni jayk’ajtawan p’unchayta rikusunmanchu. Tukuy imaymanas pasan qhoyas ukhupeqa.

Chayrayku qhoya runas, llank’aj rispa, kokatawan alkojoltawan ch’allanapaj apanku, "Kayqa Tiopaj kanqa." nispa, "Kaywan Tio Supayman gustunta qosunchej." nispa, sapa yaykuspa chay kokata saqenku alkojolta ch’allanankutaj qhoyaj pampanman.

Ñak’arikuy kajtin, runataj salvarikun chayqa, chay runa mana Tioman kokata q’owasta churasparaj, mana qhoyaman watejmanta yaykunmanchu, Tioj atinanmanta chay chhikata mancharisqanrayku, imaraykuchus "Tio phiñakuspa jinasqa." ninku.

Uj kutistaj sapitanchej chaypi purisanchej, uj pitataj sintinchej ladonchejpichus wasanchejpichus kasqanta. "Pay Tio kanman" ninku chaypi kasqanta. Wakin kutistaj kutiwanchej kikin sarusqasninchejpaj sonaynin. Uj trechota purinchej, sayarparinchej, uj wajpatajinalla uyarinchej sarusqasninchejta. "Seguro chay Tio." ninku.

Imamantaj rijch’akun Tiori? Uj supaymanpuni rijch’akoj, nin: jatun, iskay runaspaj sayaynin, nin, uyantaj diablospaj uyankujina, jamp’atu q’arayoj, kataristaj llojsimunku uman patamanta, jatunchej ñawisniyoj… Uj runa kasqa, paytaj "Tiota rikorqani!" nispa, phinkirispa llojsimun qhoya ukhumanta; qhaparispa, muspharispa, q’alá locoyaporqa chaymanta.

Sapa qhoya ukhupi tian Tioman rijch’akoj uj t’urumanta ruasqa. Kayqa kasan maynintachus tukuy qhoya runas pasananku tian. Kay Tioman rijch’akojtaj tiasqapi ruasqa, jatun ullún rikuchispa, sapa qhoya runas pasasaspa, uj pitana k’uyunata jaywarinku, siminman churaykunkutaj, chayrayku yanayasqa simin. Tiotaj mana munanchu warmis qhoya ukhuman k’askanankuta, imaraykuchus qhenchachanman qhoyata.

Ajinata ninku: "Sapa qhoyapi kasajtinchej, Tiota sumajta respectanapuni, pay ancha kallpayoj kasqanrayku. Uj kutis, rumis "ts ts" urmayta qallarinku. "Chayqa Tioj kallpan." ninku. Chay pachantaj noqanchej kallpachakuspa Tioj kallpanmanta jark’akunchej, "Tioj kallpanta igualananchej tian." nispa, khuchi nisqaswan Tiota alqochakunchej. Ajinamantaña manaña rumi aysa phaskarimonqachu.

Ancha ñaupa pachasmanta, Tio sapitan kausakorqa orqos ukhupi, nin, chanta, manaña sapitan kananpaj, Pachamamawan tantakorqa. Kunankamataj, Pachamama tiallantaj qhoyas ukhupi, paymanpis qhoya llank’ajkuna ch’allananku tian. "Vieja" suticharqanku paytaqa. Martes Viernes dia ch’allananku tian payman.

Waj supaypis tiallantaj qhoyaspi. Kaypaj sutin "Gallo" castellano parlaypi, qheshwa parlaypitaj "Orqo Wallpa" sutin kanman. Kayqa uj wallpajinalla, qhoyaman yaykuspa, uj mineralta llank’an, chakisitusninwan rumi perqata thawispa, mineralta orqhomun. Uj kutis chaymanta, runas uj mineral qotuta tarinku, mana ni pej llank’asqanpi, "Kayta "Gallo" ruasqa." ninku chanta.

Supaykunasmanta qhoya ukhupi jark’akunanchejpaj, wakin runas apaykachanku kunkankupi uj atoj senqanta. Kaywan kallpachakunku, mana onqoykuna chayananpaj, "qhoya onqoy" nisqaqa.

Ajinasmanta mancharispa, noqayku llank’ajkuna qhoyapi llank’ayku. Qhoya qayllanpi tiakuyku, wasisniyku uj wasi ujwan k’askasqas. Warmisniykupis qhoya empresapaj llank’allankutaj, pallirisjina, kumbeaspa mineralta rumismanta t’aqaspa. Tukuyniykutaj mikhunasniykuta rantiyku empresaj tiendanmanta. Pisi kutislla llojsíy atiyku chay qhoya kancha muyumanta, chay kikinpi tiakuyku, chayrayku.

Wakin llank’ajkuna, ancha unaytaña qhoyapi llank’aytawan, "qhoya onqoywan" onqoykuman. Chanta manaña qhoyapi llank’aykumanchu, qhoyaj jawallanmantaj kachawayku.

Ajina qhoya llank’ajkunaj kausayniyku."VOCABULARIO

titi - plomo

tutaqa - de noche

k’anchana - linterna

k’aj k’aj - sonido de caminar por el agua

qoooooo - sonido de un carro sobre rieles

qhartatatatatata - sonido figurado de temblar

mita - sueldo; pago

qhasillas - cosas supérfluas

kallapu - madera usada para sostener la pared de los túneles

tojo - piedra suelta

mitkay - tropezar

chinkana - laberinto

Tío - (cast.) divinidad de las minas

sarusqa - paso

ullu - miembro viril

k’uyuna - cigarrillo barato nativo

ts ts - sonido de piedracillas que caen

alqochay - insultar

aysa - alud, avalancha

orqo wallpa - gallo (sinónimo: k’anka)

thawiy - escarbar (animales)

qhoya onqoy - silicosis

palliri - trabajadores (generalmente mujeres) que separan el mineral de la roca con un martillo

kumbeay - (cast.) amartillar

qhoya kancha muyu - el recinto de la empresa minera con las casas de los minerosfuente: Testimonio relatado por Benjamín Ramírez en 1982.TIAY PRIMA

Unay watas wawa imillita kasajtiy, Tiay Prima mamaypaj hermanan cuentawaj kayta uj ch’isisnin tutasnin q’ala wawas tantaykuspa. Payqa, nin, enamoraykusqa wayna yoqallamanta yoqallallataj paymanta. Nitaj ni piman willasqachu; pakayllamanta paykuna munanakusqanku. Chaymantataj encinta rikhurisqa; chayta yachakuytawankamataj mana ni piman willasqachu solo wayna yoqallallaman.

Chanta paykunaqa sapitankupi parlarikusqanku. Mana kaypi kasan umanñachu si es que qan encinta rikhurinki chayqa. Ripuna kanqa karuman mana ni pej tarpamunawanchejpajjina. Jinapí uj ch’isi chinkaykusqanku. Ya q’ayantintaj mamáy tatay q’ala primos tias q’ala familiasqa mask’asqanku imillitataqa; achay unayta. Ni tarisqankuchu.

Casi kinsa semanas killas pasasqa y unay kay yoqallataj pusasqa manchay karu jaqay Bandiola yungas Sucrepampa yungas nisqaman chaypitaj. Jallp’asta qhasilla tarikusqanku tarpunapaj tukuy imaymana poqoykunasta, sumaj kosa jallp’asta, chay misk’i jallp’asta. Entonces chaypitaj yoqalla manchay trabajador kasqa, imillitataqa cuidasqa. Dias pasasqa semanas pasasqa paykuna sapitanku ch’in ch’in qaqas chaypi ch’ujllata ruakusqanku, chaypi tiakuspataj lloqallaqa trabajaj kasqa inti llojsimusqanmanta hasta inti yaykupunankama. Inti yaykuy horas, nin, rikhurimoj kasqa, tutamanta ripoj kasqa tapeqituntin.

Jinapí imillaqa p’unchay hora rejtin, chay k’ajay kajtenqa, rej kasqa t’ajsakojjina mayuman, jatun mayu, Kachi Mayu nisqa, chay pozanman rej kasqa. Anchay q’omeriyarisqa yaku achaypi gustakoj kasqa pay bañarikuyta sapa dia dos horasta "oración horasta" paykuna ninku. Cuando chaypi t’ajsakuytawankamaqa pay pisi ropitantaqa yakuman yaykusqa; manchachikuspa mana ukhuman yaykojchu kasqa. Pero imachus payta chay pasarqa chay diaqa nin, llusk’aykusqachus imachus aysaykunman karqa ima fuerzachus, aysaykunman karqa, yaykusqa yakuman. Ukhuman. Ujllatataj wawa chujchanmanta sentikusqa pipis aysaykunmanjinata chay yakuman chinkaykuchisqa ukhuman ukhuman libre aswan ukhu yakuman. Chaypitaj p’ultiyukusqa. Jinapi yuyaynin chinkachisqa. Mana astawan yuyarikunñachu. Chaykamalla.

Chaymantaqa qosanqa tardenqa mana warmín rikuspa chaypeqa, payqa yacharqa maypichus kananta tarinanta yakuta manchay rin "Bañakojchá rin" nispa mayuman cheqanta kacharikusqa. Chanta mayupi ajinata purispa qhaparispa: "Prima! Prima! Maypi kasanki? Maypi kasanki?" Prima mana rikhurisqachu. Ma tarisqachu.

Q’ala llakisqa tiuy rerqa uj karupi kaj vecinosman yanapayninkuta mañarej.

Tantasqanku uj kinsa tawa runa tantakusqanku tatas lugarmanta yachajkuna machetesniyoj ajina riflesniyoj armasniyoj cazanankupaj karqa. Chaymanta purisqanku, nin, q’ala chay semana entero semana mana tarisqankuchu, nin, chay Primata.

Chanta uj semanawan pasasqa, qanchis diawan casi, iskay semanamanta, Prima rikhurimusqa tioy Juliánman. Paynillanmanta chakillanmantataj, q’ala ropitasnin t’irasqa, q’ala llik’isqa, q’ala sonqo nanay, chujchapis q’ala tansasqa; ch’umi ukhumanta llojsikamusqa. Entonces Juliantaj chay abrazaykusqa q’ala waqaspa "Maypi karqanki?" ujnin kikillantaj tapusqa, nin. Y, chaypitaj: "Cuentaway, ima pasasunki? Maypi karqanki? Piwan kamorqanki?" "Solo es que kunanqa libre yarqhasqa kani, ancha yarqhasqa yarqhasqa kani; kapusunkichu mikhunayki? Ama sonserasniyki parlawaychu!" Chanta chaypi tiay Primaqa mikhuykuytawan mikhuykuytawankamaqa "Kunan cuentowanki a, Primata." "Mana atini kunan q’ala sayk’usqa kani. Puñúy munani." nispa, chay rato puñurpasqa, nin. Puñukapusqa. Chanta tuta, y tuta, chaupi tuta horas tioy Juliantaj pijchayaspa pijchayaspa qhawaspa qhawaspa "Puñusan" nin kay warmenqa. Payta qhawaspa t’ukuspa mana ni imata ni jap’ikuyta atispa umanpeqa. Ima pasanman karqa? Chaymanta tiuy Juliánqa puñukapullasqataj, nin, kikin lugarninpi.

Chanta sut’iyamojtintaj libre chay horakama sut’iyasqa pijchayaspa kasqanpi sut’iyamojtin rijch’arisqa. "Primay, Prima!" nisqa. Prima mana chaypi kallasqataj. Chinkapullasqataj. "Imata kunan kanmanri?" nispaqa, casi locoyasqa chay ratoqa. Chinkapullasqataj. Otra vez. Pero wasimanta kay pachaqa. Puñusarqa ladonpi, nin. Payqa mana as sut’ipichu yachakunchu que Julianqa si tutamantachu riporqa o tutapachachus o ima horachus saqerqa paytaqa.

Entonces otra vez que payqa apurimullasqataj, nin, a vecinosnin q’ala noticiata apamusqa: "Primaqa mana wañusqachu sino kutirimpuwan ch’isi noqawan …" Ni pi creyesqankuchu paytaqa. "Ma chayta parlawajchu. Mana allinpichu kanki. Jawaman ripuy antes qanqa hasta qonqanaykikama warmiykitaqa."

"Mana, mana kaytaqa. Ma locochu kasani. Noqa sut’ita parlasqani: warmiy ch’isi kutimun pijchakusajtiy. Mikhuná mañawan. Jamuychej, jamuychej kay wasiypi rikuchisqaykichej. Kay kay platopi mikhuná qararqani, kaypi mikhun." Kay rikuchisqa tukuy imata, imaynatachus mikhusqanta tukuy ima. "Kay ropanpis kay kay kay q’ala t’irasqa q’ala llik’isqa kayjina pedazos pedazitosnin kaypi ajina jap’ispa tirakun pay kikinpi saqen kayqa." Jinapi entonces q’ayajtinkamaqa entonces tranquilokusqa. Entonces piensarikusqanku otra vez cierto kay sut’intajsina kanman kasqa. Juliántaj nerqa: "Noqa munarqani allinta cuentawananta imachus pasasqanta. Man ni imá cuentawanchu." nin. "Solamente yarqhasqa kasqanta, puñúy munasqanta, chanta puñun, noqataj puñurpallanitaj sayk’usqawan. Velasarqani payta puñuyninta hasta tuta chaupi tutakama chay pero chaymantaqa puñuy atiwajtintaj, puñuywan vencechikullanitaj. Jinapi vencey sut’iyamuytataj sayarini rikojjina "Prima! Prima! Sayariy! Sayariy! Wayk’umunki." ninaypaj uj parlanaypaj otra vez, cuando ch’usaj caman mana kanchu." nin. "Cocinaman yaykuni; mana kanchu kaypi." nin. "Yaku pilaman yaykuni; mana kanchu. Mayuman rini, mana tarillanitajchu. Chinkapullantaj otra vez." nin.

Kay runastaj yacharqanku maypichus uj tata uj curandero sutin chay lugarespi, jampiri. Entonces paykuna nisarqanku "Jampirita necesitanchej, adivinota. Entonces pay willawasun sut’inta imachus pasasan, maymanchus rin warmiyki, imajtintaj ajinata pay comportakusan qanwan, man razon … mana razonninniyoj chinkaripun, otra vez rikhurimun, otra vez chinkapullantaj. Rina, adivino tian kay waj llajtapi, pusasqayku, risun mulaspi." nispa.

Iskay dia purispa iskay ch’isi purispa, chayasqanku adivinoman. Adivinotaj qhawasqa suerteta, y warminpaj sutinpi apasqa warminpaj p’achanta nispachari qhawachinanpaj. Adivinoqa mana sut’intachu imatapis nin, sino "Warmiyki manchay karupi qanmanta kasan, pero mana wañusqachu." "Sapanchu o piwanchu kasan? nin tapusqa tioy Julianqa, chayta astawan yacháy munasqa. Entonces paytaj nisqa: "Mana sapanchu." nisqa. "Pitaj kasan qharichu warmichu? Piswan kasan?" nisqa. "Mana chaytaqa niykimanchu sut’itaqa." Tiapun kokapi pay qhawan. "Kokapí mana sut’ipi chay willwanchu, pero mana sapanchu; kasan acompañasqa. Pero ujta niykiman: anchay manchay fiero fiero fiero acompañasqa payqa kasan." nisqa. "Ancha peligro, ancha peligros paypaj nanpi muyuyninpi kasan. Payqa anchatataj sapa rato qanman qhaparikamusan, sutiykita sutikamusan, qhaparispa: "Julián! Julián! Imarayku mana jamunkichuri? Jamuy, ari! Jamuy, ari!" qhaparikamusan qanmantajina." nisqa. "Imanasankutajri? Maqasankuchu? Imanasankutaj?" "Mana, pay ancha necesidadpi kakusan qanmantajina; mana ni pi yanapaj kanchu. sapan kasan pero chay nastaj compañerosnin mana allinchu kanku." nisqa. "Warmichu qharichu mana chay llojsimunchu." nisqa. "Mana chayta niykimanchu warmichus qharichus solo niykiman mana … Imataj kunan kanmanri?" Entonces curandero chay jampireqa nisqa: "Mana noqa kayta as allinyaymanchu, pero tian waj noqamanta aswan yachayniyoj, achaywan ima risunman chay lugarniykiman." nisqa. "Pero paganawayku tian." Asqha may mashqa qolqetachari asqhata mañaykusqa, nin.

Kinsa diamantataj otra vuelta yaykullasqataj yungasmanqa. Chay yungaspitaj kay jampireqa ña suyasasqaña chay ujnin jatun jampiri ima. Iskay jampiriswan risqa chay lugarpi. Mulaswan yaykusqanku chay ch’ujllankama. Chay lugarpitaj entonsqa kikin lugaresninmanta paykunaqa maypichus bañakoj karqa chay ultimo centro trapiton achay kasqa manchay good manchay sumaj manchay sumaj señal, chay trapiton centritonmanta chay ch’ichi trapiton paypi ch’ichi pichakusqan cuerponmanta jump’a jump’illa achay trapiton sut’ita willaj kasqa imatapis chay jampirismanqa. Manachus chay trapitonqa, mana paykuna tarinkumanchu karqa ni imá ni uj pistata kay ajinapaj kay tiay Primapaj, nin. Entonsqa, paykuna suyananku kasqa dia kananta martes p’unchay o viernes p’unchay; waj p’unchaykunaspeqa mana chay paykuna ni ima ruáy atejchu kanku, nin, porque chay diasllapi chay jampirisqa jampiyninkoqa manchay sut’i kaj kasqa y resultaj kasqa kosata. Waj diaspeqa wakichikoj kasanku imastachus ruanankuta rantinankuta wayk’unankuchus tukuy imas q’epista ima aparaj kasanku mikhunasta ujyanasta. Jinapi paykuna chay jampirisqa tutallanpuni ruaj kasanku kay jampiy jina pampa jampirisqa kay aysataqa. Paykuna sutikunku "aysa". Nisqanku: "Primaykita pusamusqayku kay viernes ch’isita."

Primer martes ch’isi paykunaqa tratasqanku ruayta aysata, tukuy ima chay sutista completota qosqanku; tukuy imá preparakusqanku; entonces paykuna nisqanku: "Primayki espiriton jamonqa, parlanqa qanwan." nisqa. "Mana noqayku cuerpón chayachimuykumanchu. Manchay fiero, uj runa manchay fiero poderniyoj q’ala manchay sinchi poderniyoj jap’isqan kay Primaykitaqa. Mana ni pi payta kacharichinmanchu, pay mana munajtenqa." nisqa. "O sea que noqayku pusamuykuman solo espiritullanta aysapi. Chaywantaj qan parlawaj Primaykiwan." nisqanku. Mana tioyqa ni chaykunasmanta ni ima entienderqachu ni primerospeqa. Imachus kay imachus? "Pero mana creenki chayqa, es major dejapunayki. Dejapusunman kayta achay kay maypichus kasan achallapi. Creenki chayqa, creenayki tian noqaykupi imatachus nisqaykuta ciegojina. Mana creey as tumpata, qan asikunki noqaykumanta ruasqaykumanta imatachus nisqaykumanta mana creewaykuchu chayqa, mana jampikuy tarikonqachu warmiykipajqa." nisqanku. "Jina cuerpo y alma chinkachikamponqa kay maligno." nisqa. O sea que pay yachasqaña, kay runaqa, mana normal runa kasqantachu, sinoqa maligno. Chayqa nisunman yungaspeqa tian malignos ch’in lugarespi. Entonces achay malignowan tinkukusqa kay tiay Primaqa. Achay malignotaj chinkachikapusqa.

Jinapi kay runasqa entonsta munasqanku jampiyta pero mancháy phiñarikusqanku cuando cuentakuytawankama kay tioy Julián mana as primerospi creéy yachasqachu chay tukuy imata paykuna nisqasninta.

Aysaqa ruasanpuni. Chay aysa imaynachus? Primera vez pay chayta uyarisqa. Jinapí, nin, dia viernes ch’isi entonsqa allín wakichikusqanku tukuy ima chay jampiswan aysata ruasqanku. Aysapitaj mana Primá chayachimusankuchu, nin. Mana yanapáy atisqachu ujnin runataqa ujnin jampiritaqa, imaraykuchus ancha ch’uchali fuerte fuerte espirituspaj. Aysiritaj nerqa: "Kay trabajo ancha sinchi, sinchi trabajo noqaykupaj. Mana uj ratitopajchu, ni uj p’unchaypajchu," nisqanku, "ni uj tutapajchu." Juliánqa manaña ni imá piensasqachu, solo munarqa warminta rikuyta ujtawan, chay tukuy imas nisqankuta "Chay malignoj poderninpi kasan" nisqanku, achaykamataj payqa desesperakusqa. Waqaspa tukukusqa. Entons paykuna consolasqanku. "Ama llakikuychu! Ama waqaychu! Kutichimpusqayku. Jamponqa warmiykeqa." nisanku.

Chaymanta casi kinsa semana pasajtinkamaqa, killa p’unchay o killa wañuy kasqa, achay killa wañuypi tioy Julián tinkunakusqa otra vez ch’ujllanpi. Y chay ch’isitaj kasqa chay killa wañuy ch’iseqa kananku karqa solo kinsa ukhu, nin, mana ni pi vecinos ni ima paykunaqa yanapayta atinkumanchu chay ch’isi aysa ch’isipeqa. Nispa kay tioy Juliántajri manchay kallpachakunan karqa, nin, tukuy imaymana tukuy atiyninwan tukuy kallpanwan tukuy sonqonwan kanan karqa chay ch’isipajqa. Pay necesitarqa q’ala voluntadninta fuerzasninta yanapananpaj kay jampiristaqa.

Entons jampiris wakichisqanku manchay jatun mesa puesta mesa puesta sutisqa. Tendakun chay ch’ujlla punkupeqa mast’akutajina ruasqanku, nin, porque ima chaypitaj corderos k’ajllasqas k’ajllasqas p’alqa p’alqalla wijchurillasqas qallariy aqhas, mosoj aqhas, piscos, mikhunas, tukuy imá atisqankuta suyachisqanku paykuna espiritus chayamunanpaj. Chaypi espiritusqa chayamunan karqa kay maligno espiritus y chay pichus sumaj espiritus yanapasarqanku Primata kunankama kausayta. Q’ala adueñokapusarqa, nin, kay maligno. Jinapitaj bueno espiritus kallantaj. Maypichus malo espiritus rikhurin bueno espiritus kallankutaj chaypi, nin. Paykuna yanapanankupaj, si es que chay Diospaj wawanchus o mana Diospaj wawanchus. Entonces Primataj payqa manchay creedora karqa Diospi, nin. Chaynejta entonsqa Diosninmanta yuyarikuspa kay bueno espiritusqa kay yungapeqa paykuna sutichasqanku sutichaj kasqanku: "wak’ita". Wak’itaqa karqa uj t’ojmalitu lloqallitu, manchay ajina t’ojmalitu juk’itasniyoj ajina ropitayoj indiaquito lloqallitu uj staquituyoj ima, nin. Pero karqa uj juch’uy mana machu runachu, uj lloqallitu. Entoncs achay kasqa wak’itan paypataqa.

Ajina karqa chay mesa armasqanku. Chay ch’isi maligno jamusqa, nin. Juliánqa sientesqa uyanta "laphala phala phala phala phala phala pha" ima p’isqopis ima thaparankupis purisanman o phawariykachasanman jinata, nin. Entons kay Juliánqa, chujchasnenqa libreta sustowanqas k’aspilla rikhurisqa chay rato chay tutanqa, nin, oracion tutaqa. Jinapí uyarisqa uj vozta, nin. "Mana noqata kay gustawanchu." nisqa. "Imataj kay?" Entonsqa uj pipis mikhunata despreciasqanmanjinata "Mana noqataj kayta mañarqanichu, pitaj kayta apawan? Kay chhika millay mana kay gustawanchu. Mana noqata kay gustawanchu. Kayta noqa munani aswan sumaj mikhunasta aswan sumaj ujyanasta." Achaykunasta mañasqa. Tioyqa primera vez uyarisqa sutista, chay jampismanta, chay mesa jampismanta. Incluso mañasqanku chay llama sullus, achaychá noqayku antes rikoj kayku, ari, naspeqa, ajina, ch’in llajtaspeqa, pampa jampista vendenku, tukuy imaymana millay chhika millay cosasta. Es que Tioy Julián primera vez uyarisarqa, nin, chaykunasta, entonces anotakunan kasqa listapi chaytaqa qhepanpajqa, qhepan aysakupajqa. "Kinsa aysapi rikhurichimpusqayki nata warmiykita." nisqanku. Otra vez kallpachakuspaqa imatachus nisqasninkuta dias horas pasasqan ma diasqa mana suyaspa suyaspa p’unchay sut’iyamunanta suyaspa ch’isiyananta chay dia chayamunanpaj. Otra vez. Chaypi entonsqa wak’aqa qhepanpeqa manchay kusisqa rikhurimusqa, nin. Wak’aqa nisqa: "Kunanqa kosata sonqowankichej. Kusisqa kani tukuy ima ruasqaykichejwan y sobre todo Julián Juliancito mana payqa tejrakapunchu. O sea kosa sonqo wawa que payqa warminta munan chayampunanta entonces noqa yanapasaj; kusisqa kani Juliánwan." nisqa. "Julián mana wasanchawanchu a pesar que Juliánqa según pay cuentan qhepanmanqa may chhika ratosta payqa nisqa: "Libre rendikapuni", nin "Mana astawan kay p’ajpakuswanqa sigeymanchu." nisqa. Sapa kuti piensamentonpeqa pero imananqataj?

Chantá ujnin hermanon chayamusqa tioy Juliánpataqa chay ajina chay phutiynin kasajtin, entonces jampirisqa nisqanku: "Hermanonoyki chayamun. Caramba, kayqa perjudicawanchej anchatataj noqanchejtaqa. Mana extraños jamunankuchu kayman." nisqa. Jinapi nisqa: "As apuradota kay hermanoykita chinkachinayki tian. Ripuchun. Usqhayta, usqhayta. Kacharpakuy. Pusarqapuy hasta mayu pata chimpakamapis. Sapayki kaypi kanayki tian q’ala minchhapajqa porque as kay aysapeqa warmiyki jamonqa." nisqanku. Entonces achaywan imataj hermanontaqa kachapusqa tio Juliánqa waqarispa hermanon jawapi.

Akay kinsa aysapitajri tiay Primaqa rikhurimusqa, chay tuta aysapi. Mesa puesta tukuy ima q’ala gustunkuman imaynachus nisqankumanjina kasqa wak’aspaj, porque paykunaqa chay maligno wak’aman y sumaj wak’aman purajta contentananku karqa, nin, porque tukuy ima mañasqanwan. Entonces y kay "yuraj wak’ita" nin tiay sutichaj. Yuraj wak’itayqa payqa manchayta pelearqa kay millay sumaj simpatico runawanqa. Kay yana maligno nisqa sutiyojqa jampirisqa paykuna sutichanku "yana maligno" y kay sumaj malignotatajri sumaj malignotaj. Entonces kay jampirisqa nisqanku "yana maligno", "yuraj maligno". Tiay Primatajri … sutichakun "wak’ita", porque paytaqa nisqa pay yuyakun, i? "Mosqoyniypijina" nin. "Kay wak’itayqa jamuwarqa noqaman. "Ama manchariychu, wawitay. Noqa yanapasqayki, wawitay." nin. Imaynataj ajina parlawasan." Primera vez primera vez rikhurisajtenqa kay wak’itataj tiay Primamanqa, nin. "Ajina parlawasqa: "Ama manchariychu, wawitay. Noqa ladoykipi kani. Mana ni imamán llakiykuniykichu kanqa, wawitay." "Pero imaynataj wawitay nisawankiri? Qanchá antes wawitay kanki. Mana qanqa kay juch’uy lloqallitu kankeqa? Imaynata yanapawanki, kay noqa jatun warmi kanaqa, kay encinta kasanipis." nispa. "Mana qantachu nisayki noqaqa "wawitay"." nisqa wak’itaqa. "Nisayki "wawitay" porque chay juch’uy wawita kasan wisaykipi chayta parlasqani." nin. Kay tiay Prima entonces chaypi pay nin a … ajna noqayku tapojtiykoqa: "Imaynapitaj mayk’ajtaj primero primero primeroqa tinkukorqanki? Imaynatá rikorqanki kay wak’ata? Imaynapitaj tinkukorqanki?" nejtiykoqa, pay yuyarikun, a. yuyarin: "Mosqoyniypijina." nin "Chay q’ala phutiyniypi llakiyniypi kasajtiy, kay runa millana maypi mantachus pusawarqa wasiymanta chay mayupi, mayupitaj tantawarqa, mayupitaj p’ultiwarqa yakuman, achaymantataj noqa wañusqa karqani. Wañusqamantatajjina entonsqa kutichimuwarqa kay wak’ita." nin. "Noqa wañusqa kasajtiy," nin "mosqoyniymantajina" nin, paytaqa wak’itaqa kutirichimusqa. Entonces "Ajiná presentakuwarqa." nin. "Mana noqa lloqallituchu kani. Noqaypaj suteyqa "wak’ita"." nisqa. entonsqa mayk’ajllapis wajyayta munawanki chayqa, imatapis mañayta munawanki chayqa, niway … "wak’itay" ninawayki tian." nisqa. "Achay suteyqa." nisqa.

Entonces, chaypeqa kay tiuy Juliánqa chay killa wañuy puñuy tuta aysaku ruasankupeqa wasinpi suyasqa, y tiay Primataj jamusqa, sapitan, rikhurimusqa. Mana kaypeqa ni yuraj maligno yana maligno ni mayqen maligno rikhurimusqankuchu. Imaynatachus pay sapitan kasarqa wasinpi, kiksitullantataj llojserqamusqa ch’umi ukhumanta y yaykoqapusqa wasinman, nin. "Juliansituy! Juliánniy! Imata ruasanki? Ay que, ay que may, por fin kay kay sut’iman llojsimuni. Tariyta mana atinichu wasinchejta, ari, otra vez kay chinkallanitaj mana taríy atinichu." nispaqa, yaykorqamun como si mana ni imapis pasanmanjinata Primaqa. Chaymanjinatajri warmiyki kutimojtenqa, nispa, jampirisqa q’ala ordenes qosqanku payman imatachus ruananta, nin. "Ama ni may manapi uj pestañada mana puñunkichu." nisqanku. "Warmiyki chaymanta entienden qanwan kananpaj." nispa. "Maypachachus tomay puñuy vencerqosonqa chayqa, yana maligno chinkachikapullanqataj warmiykitaqa." nisqanku. "Mat’ita jap’ikuy pollera watitunmanta." nisqa.

"Kinsa ch’isita aguantanayki tian por lo menos." nisqanku. "Tutay p’unchay cuidanayki tian, kinsa ch’isipeqa yana maligno aburrokonqa, riponqa, pero kutimullanqataj." nisqanku. "Qan qhawanayki tian warmiykita sumajta, y ama kuyurikuychu kaymanta." nisqa.

Jinapi entons tio Juliánqa kay kinsa ch’isitawan kinsa tutatawan kinsa p’unchaytawanqa aguantasqa mana puñusqa warmin michisqanpi tutay p’unchay. Chay kinsantin ch’isi pasasqantawankamataj, jampirisqa nisqanku: "Noqayku kutimusqayku qhepan semanata chaupi semanapi sapa martes tarde y viernes ch’isi como de costumbre noqayku jamusqayku kay lugarman sirvej wak’itata, porque mana noqanchej qonqananchej tian wak’itasta. Kunanpi saqesqayku." nisqanku. "Karupi kasan yana malignoqa, mana jamonqachu, ya wak’ita kasan warmiykiwan kasan qanwan wasiykipi. Pay cuidasasunki. Entons chay wak’ita makinpi saqerpasqayku qantaqa. Noqayku ripusayku kunan wasiykuman ruanas familiaresniyku tiallantaj tukuy ima." Entons paykuna iskay semanamanta ripusanku wasisninkuman kay jampirisqa.

Jinapi tiay Primaqa entonsqa poco a poco dia per dia chay kinsa dia pasajtinkamaqa, as normal vidamanjina tukupusqa, nin. Tioy Juliántaj rej, nin, ya trabajaj pero mana sapanchu, nin. Prima chukoj, nin, ladonpi.

Entons nacichikunanpaj kay jawaman kay jawapi kasqa, nisqa, entons Sacabapi ña siete ocho ya ya arí o qanchis pusaj killa encinta kasajtin chay, jawapi nacichikorqa wawanta yana wawitanta Sacabapi. Y ni siquiera doctor makinpipischu sino parteraj makinpi porque mana chayasqankuchu a tiempo doctorman entons partera atendinan kasqa. Doctor mana chaypichu kasqa chay horapaj. Pero a como normal na normal parto entons wawa sanito pay sanito.

Entons Prima chaypi vidanta ruan familianta as normal. Qanchis wawasniyoj kan. Pero ujmán uj wawasnintaqa payqa ña escuela karikojtinkukamaqa, pusampun Sacaba wasinpi, achaypitaj wawasqa ña phishqa wata sojta wataña escuelaman yaykunanku edadpi kanankukamaqa, Primaqa tiakun Sacabapi. Ajina tiay Primaj kausaynin.VOCABULARIO

tapeqe - merienda, avío

p’ultiykukuy - sumergirse

t’iray - arrancar

t’irasqa - hecho tiras (arrancado)

ch’umi - maleza selvática, monte bajo, arbustos selváticos

pijchay - mascar coca

kay pachaqa - esta vez

mana allinpichu kay - no estar en sus cabales

jampiri - curandero

centro - enaguas de la chola (sinónimo: unkhunchana)

aysa - sesión de espiritismo en que se atrae el espíritu de una persona (sinónimo: aysaku); derrumbe de tierra

ch’uchali - débil

aysiri - jampiri que conduce un aysa o aysaku

k’ajllasqa - descuartizado

p’alqa - ahorquillado, bifurcado (sinónimo: palqa)

p’alqa p’alqalla - abierto (las piernas del cordero están extendidas en forma de horquetas)

wak’ita - idolito, diosillo (sinónimo: wak’a)

t’ojmalitu - niño pequeño de menos de cinco años

staquitu - bolsita para coca (sinónimos: istalla, wayaqa)

laphala phala phala pha - sonido del movimiento de alas

thaparanku - mariposa nocturna de gran tamaño

aysaku - ? (sinónimo: aysa)

p’ajpaku - bribón

maligno wak’a - dios maligno

sumaj wak’a - dios benigno

ajna - apócope de "ajina"

millana - abominable

p’ultiy - sumergir

michiy - pastorear; aquí: cuidar

jawapi - quiere decir fuera de la chajra en el Chaparecontado por Delina Beér (2002), transcrito y resumido por Robert Beér (2004)TATA PUKARA FIESTA

Tata Pukara Fiestaqa Tarabuco llajtitapi, Sucre qayllanpi. Kay fiestataj yuyachin Jumbati jatun tinkunakuta, maypichus chay tinkunakupeqa Tarabuqueñosqa Doña Juana Azurduy de Padillawan umapi khuska españolesta atiparqanku. Kay Pukara fiestaqa ruakoj ñaupajmantapacha, ninku, manaraj Jumbati tinkunaku kasajtin. Kay fiestaqa ruakun marzo killapi Pachamamaj yuyayninpi jamoj poqoykunapaj.

Kwichi

Kay "kwichi" nisqaqa karqa: uj purikoj runa karqa campopi, chay puriyninpitaj tarikorqa uj sach’ata; kay sach’aj pallqasnintaj uj cruzman rijch’akoj karqa; chaymanta payqa qonqorikorqa persignakuspa; chaymantaqa payqa sach’aman lloq’arqa chay sach’aj pallqa cruzta k’utoj; jatun mancharikuywan, wasinman aparqa. Kay sach’a cruztaj "kwichi" sutikoj.

Qhepamantaj kay kwichitaqa iglesiaman aparqa, milagro rikhurisqajinata bendesichinanpaj, misatapis kay kwichipaj ruachisqa. Kay kwichi tarisqantaj ñaupa runasmantapacha manaraj españoles jamusajtinku. Paykunapajri pichus kay kwichiyoj kajri diospaj wawan nisqa karqa.

Kay kwichita apanku Tata Pukara sutiyoj fiestamanqa Tarabuco llajtapi. Kay fiestá pasachej sutikun "pasante". Kay pasante, qolqeyoj kaspari, kwichita kay fiesta tukukunankama mana chay qhepan watakama wasinpi jap’iyta atin. Kay ch’ijllasqa pasante mana qolqen tiapojtinri, waj runaman qoyta atin, chanta kay runaqa kwichita mañakuyta atin.

Pukaraqa uj arco iskay k’aspismanta ruasqa. Sapa k’aspitajri iskay runaj sayayninjina. Tukuy imaymana poqoykunaswan t’ikaswan mikhunaswan ujyanaswan ima t’ikanchasqa. Sapa arco ladomantajri kinsa wiphalas churasqas. Ajinallatataj kay Pukaraman churakun tukuy imaymana juch’uy t’antitas urpustawan. Kaj pasantej atikuynin rikukun kay Pukarapi. Kay iskay k’aspis tinkuyninpitaj kasan kwicheqa t’ikaswan chujlluswan t’ikanchasqa. Chay Pukara fiestapitaj tusunku; chay tusuyninkutaj sutikun Pujllay.

Fiestapitaj, Pujllay nisqapeqa, sapa tusoj mana qallarisparaj Pukarata napaykun paña makinwan santificakuspa. Pujllaypitaj tusunku Pukaraj muyuyninpi.

Pukara niyta munan fiesta ruaj pasantej tukuy atikuyninta mana chayqa qhapaj kayninta. Maychus aswan t’ikanchasqa arcoyoj pasanteqa, aswan sumaj qhawasqa kay pasante kanman. Kay fiestari tukuy aylluspajqa kanan tian, mana uj runalla sino tukuy aylluspis qhapaj atiyniyoj tukukunankupaj. Pasantetaj wakichinan tian tukuy runaspaj may chhika mikhunastawan aqha ujyaykunastawan.

Pujllay

Kay Pujllaypi tusunku "pujllay" sutiyoj tusojkuna. Tusunkutaj Pachamamaj munakuyninta kutichispa junt’apunapaj. Unay yachasqankujinataj, kay Pujllay qallarinpuni inti yaykusajtin. Ujnin tusojkuna yana p’achallisqa tusunku, wakin tusojkunataj puka p’achallisqa, apaykachallankutaj yuraj wiphalasta. Chaykuna chayamojtinkukamaqa, "Pujllay chayamusan! Pujllay chayamusan!" qhaparinkupacha.

Wakinkunataj caballospi lloq’aykusqas chayamunku; kay caballospis sumaj llijllaswan t’ikanchasqas. Caballoswan, kunkankupi ch’ilin ch’ilinkunasta thalarispa, tusojkunawanpis chayamunku pasakoj wasinman. Wakinkunataj chakipi chayamunku, pinkillusninkú waqachispa, ayllusninkutaj qhatiykusajtinku, "Pujllay chayamusan! Pujllay chayamusan!" qhaparisaj.

Tukuy tusojkunawan ayllusninkuwantaj pasantej wasinpeqa tantakonqanku, pasantetaj ancha kusisqa allin jamusqankuta rikuchenqa, aqhata muyuchispa. Chaymantataj wasinpaj ukhunmanqa yaykonqanku Pukarata napaykoj.

Tusojkunataj tusunku manaña atinakama. Kay fiestataj apakoj kinsa tawa p’unchaykunasta. Tusojkunataj kayjina p’achallisqas kariyasqanku:

Iskay ponchosniyoj kanku; kay ponchosta "unkus pallados" sutichanku; uj juch’uy ponchitowan hombrosninkuta qhatakunku; jatun ponchotaj siki patankupi watasqa. Ponchoj uranpi "aymilla" nisqa ukhu p’achanku tian; pantalonninkutaj "calsona" sutiyoj. Chaymanta jatun chaki pollqosniyoj "sobres" nisqasniyoj kanku; kay pollqosninkutaj tukuy imaymana uywa warawasniyoj. Juk’utasninkutaj phatu qaramanta ruasqa, chhikan karaykuna rikhurikunankupaj; iskay chhallaj chhallajkunas chay juk’utasninkjupi. Chaupi wisankupitaj "sinchu" nisqataqa watakunku; kaytaj juch’uy campanillitasniyoj. Chaymantataj iskay mana chay tawa juch’uy ch’uspasta apaykachanku. Umankoj patanpitaj mast’akun "cofia" uma paño nisqaqa, uj uma q’epichana kuntur lijrasninman rijch’akoj; kaytaj soldadosniyoj, tusojkunayoj, pukarasniyoj, uywasniyoj, espejosniyoj, uj chask’ayojpis. "Cofia" patapitaj chumpis watasqas tian. Umanku patapitaj churakunku "montera" nisqa uma tapanata t’ikasniyojta.

Sapa Tata Pukara fiestapitaj Pujllaypeqa kasanku "prestes" nisqas, qhepan wata fiestata ruajkunaqa. Qhepan kaj p’unchaypi "presterio" nisqaqa ruakun; kay "presterio" p’unchaypitaj sutichanku pasakojkunata qhepan watapaj. Tukuy runastaj makisninkú qhapirakuspa ojllanakuspa "Allinllá pasakuy" ninkoqa. Chaymantataj prestejwan pasakojwan umasninku pataman warmisninkumanpis churapunku uj pilluta jak’umán ruasqata vaca urpituswan t’ikanchasqatapis; chayllawantaj chay pillusqa chujlluswan q’aytusmanta warkhusqaswan t’ikanchasqas; Chay t’anta pillupatapitaj churanku t’ikasta, serpentinasta, misturatawan. Chaymantataj paykunamanqa jaywarinku uj p’uñu aqhata may chhika ashqa chuwaspi mikhunastawan.

Fiestataj tukukun tuna warak’aywanqa. Chaypitaj pasantej warmenqa warak’an presteman, chaymantataj warak’an tukuyman, tusojkuna Pukaraj muyuyninpi tusunankukama. Chaymantataj kacharparinku prestestaqa, tusojkuna uj cheqankama paykunawan khuska rejtinku; chay qhepamantaj tusojkunaqa kutimunku tusoj q’ala sayk’usqas machasqaspis urmaykunankukama.

Ajina Tata Pukara Fiestaqa.VOCABULARIO

yuyachiy - comemorar

tinkunaku - batalla

purikoj runa - viajero, viajante

sach’aj pallqa - rama de árbol

k’utuy - cortar

pasachiy - fungir de "pasante"

pasante - (castellano) persona elegida para patronizar y pagar los gastos de una fiesta

urpu - palomita pintada hecha de pan

napaykuy - saludar

paña makiwan santificakuy - persignarse

maychus - mucho; quanto

lloq’ay - montar caballo

ch’ilin ch’ilin - (onomatopeismo) campanilla

pasaku - fiesta con pasante

pasakoj - pasante

ayllu - comunidad; familia; familiar, pariente

apakuy - llevar (tiempo)

chaki pollqo - calcetín (sinónimos: chaki p’acha, chaki qoñichina)

warawa - adorno al estilo de Sucre (animales geométricos, etc)

chhallaj chhallaj - (onomatopeismo) espuela

chaupi wisa - cintura

uma q’epichana - aguayo puesto en la cabeza

uma tapana - sombrero, casco o similar

pasakuy - fungir de "pasante"

pillu - corona

vaca urpitu - vaca pintada en miniatura hecha de panfuente: "La Festividad del Tata Pukara" por Marco Wakatika, 2002.

tejrarqa: Robert Beér.

yanaparqa: Delina Beér. 2004.

Qhoyas Llank’ay

Este testimonio fue dictado por Benjamín Ramírez, ex-trabajador de la mina Siglo XX.

El título significa en castellano: "El Trabajo en las Minas". Es una descripción de las experiencias sobresalientes de un minero, tanto en lo significativo de ser parte de una concatenación commercial-extranjero, como en los aspectos prioritarios religioso-supersticiosos, los que le animan y alientan al minero en su duro trabajo.

En un lenguaje quechua potosino, el narrador pone en boca de un noviciado las primeras impresiones de interior mina, las que son de susto y desorientación, que se van formando en una dependencia en las creencias mineras esenciales para su supervivencia en ese ambiente evidentemente hóstil.

El Tío, que es el Diablo de las Minas, le ayuda a superarse en su trabajo mediante el miedo que genera, porque es a quien se atribuye todos los desastres. El minero solo puede tener éxito y seguridad si logra igualar la fuerza del Tío. Si se le ocurre un accidente, no puede omitir de ofrecerle porciones de coca al Tío, y "ch’allarle" (asperjar) con alcohol. Para estos fines, en cada mina se encuentra una efigie del Tío en un nicho cerca de la entrada.

Originariamente, el Tío vivía solo. Luego, se desposó con la Pachamama. Por lo cual, también es menester "ch’allar" a ella cada Martes y Viernes.

Además del Tío, en las minas se encuentra otro Diablo que es el "Gallo", un gallo verdadero pero invisible que junto con los mineros entra a la mina a sacar mineral. Para tener suerte, los mineros llevan como talismanes "naríz del zorro".

La narración termina con unos detalles sobre la vida social de los mineros dentro del campamento empresarial, no sin olvidar de mencionar el notorio "mal de minas" que pueden contraerse.

Tiay Prima

Los sucesos de este testimonio se presentan como verídicos, porque así se los contó a la narradora su tía. Se trata de una parte de la vida de su tía cuando fue a vivir con su enamorado en el Chaparé. Un diá cuando estaba bañándose en el río una fuerza demoníaca le arrastra bajo el agua. Por eso no regresa a su casa y su marido, Julián, se desespera. Luego una noche le aparece en la casa, pero al día siguiente se pierde otra vez. Cuando tras un largo tiempo no regresa, Julián acude a un "aysiri" (especie de adivino) quien realiza tres "aysas" (sesiones en que el adivino trata de "jalar" el espíritu de una persona perdida o muerta). En el tercer "aysa" aparece la tía Prima, y desde ese entonces Julián le cuida para que no vuelva a sucederle una intervención demoníaca. La tía dijo que un "maligno" se había apoderado de ella, pero que también le acompañó un "wak’ita" (dioscillo) que era un pequeño niño indio con "juk’utas" (sandalias de goma) y una bolsita de coca.

Tata Pukara Fiesta

"Tata Pukara" es el nombre de la fiesta de Tarabuco, Departamento de Sucre. El texto consiste en una descripción de la fiesta. Este relato narra el origen del "Kwichi", una rama de árbol en la forma de una cruz, describe la "Pukara" (fortaleza), un arco decorado con productos agrícolas, el "Pujllay" (juego, jugar), la vestimenta de los bailarines, y el sistema de pasantes y prestes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario